Oporac

Abutment (Oporac)

Abutment je program za proračun i dimenzionisanje oporaca i krilnih zidova kod nadvožnjaka. Uz pomoć ovog programa možete proračunati oporce na preturanje, translaciju (klizanje), kapacitet nosivosti temeljnog tla, i dimenzionisati kritični presek (uključujići i krilne zidove) respektivno.

Glavne karakteristike programa su:

 • Analiza se može sprovesti klasičnim pristupom (granična stanja, faktor sigurnosti) ili u skladu sa EN 1997-1
 • EN 1997 – mogućnost biranja parcijalnih faktora u skladu sa nacionalnim aneksima
 • Veliki izbor oblika zidova (geometrija se zadaje parametarski), koji su u skladu sa svakidašnjom praksom
 • Uzimanje u obzir efekata zemljotresa  (Mononobe-Okabe, Arrango)
 • Dimenzionisanje betonskog ili armirano-betonskog preseka u skladu sa različitim standardima (EC2, BS 8110, IS456, CSN, PN)
 • Verifikacija krilnih zidova
 • Proizvoljna slojevitos tla oko konstrukcije
 • Ugrađena baza podataka sa tipovima tla
 • Proizvoljan broj i oblik nadopterećenja
 • Modeliranje vode u tlu
 • Verifikacija konstrukcionih nastavaka
 • Različiti oblici pritisaka tla ispred i iza konstrukcije (u stanju mirovanja, pasivni, redukovani pasivni..)
 • Faze građenja
 • Verifikacija spoljašnje stabilnosti koristeći program Slope Stability (Stabilnost Kosina)
 • Analiza nosivosti temeljnog tla u programu Spared Footing

Pogledajte screenshotove iz ovog programa:

abutment-abutment-construction          abutment-abutment-and-wing-wall-design

abutment-bridge-abutments-and-wing-walls

Kako izgleda tehnički izveštaj iz ovog programa u PDF formatu, možete videti ovde: abutment-sample-report

Preporučujemo vam da skinete probnu verziju programa sa zvaničnog sajta proizvođača, da je instalirate i oprobate. Probna verzija traje 30 dana.

Kontaktirajte nas za više informacija.