Untitled

Plate (Ploča)

Plate je program za proračun i dimenzionisanje temeljnih ploča proizvoljnog oblika. Kao i u svim programima ovog tipa, proračun uticaja u ploči se vrši koristeći metod konačnih elemenata.

Glavne karakteristike programa su:

 • Automatsko generisanje mreže konačnih elemenata sa progušćavanjem mreže na ključnim mestima
 • Modeliranje tla ili šipova ispod ploče
 • Tačkasti, površinski i linijski oslonci (fiksirani ili opruge)
 • Winkler-Pasternak
 • Opterećenje u obliku sila ili pomeranja
 • Automatsko generisanje kombinacija opterećenja u skladu sa EN 1990
 • Dimenzionisanje kritičnih preseka
 • Import i eksport podataka u DXF formatu

Pogledajte screenshot-ove iz ovog programa:

plate-design-and-analysis-of-slabs-and-foundation-mats    plate-mats-foundation-design

 

plate-slab-and-slab-on-grade-foundation-analysisKako izgleda tehnički izveštaj iz ovog programa u PDF formatu, možete videti ovde: Temeljna ploča – tehnički izveštaj

Preporučujemo vam da skinete probnu verziju programa sa zvaničnog sajta proizvođača, da je instalirate i oprobate. Probna verzija traje 30 dana.

Kontaktirajte nas za više informacija.

 

 

Cantilever Wall

Cantilever Wall (Konzolni zid)

Cantilever Wall (Konzolni zid)

Program se koristi za dimenzionisanje konzolnih potpornih zidova. Geometrija zida se unosi parametarski u zavisnosti od tipa samog zida.

Continue reading

Slope Stability

Slope Stability (Stabilnost Kosina)

Slope Stability (Stabilnost Kosina)

Ovaj program se koristi za proveru stabilnosti kosina u tlu proizvoljnog sastava i proizvoljnog broja i oblika slojeva. Klizna površina se može razmatrati kao kružna ili poligonalna. Program koristi analitičke metode proračuna- Bishop, Petterson ili Spencer metode za kružnu kliznu površinu, i Sarma ili Spencer metode za poligonalnu kliznu površinu.

Glavne karakteristike programa:

 • Analiza se može sprovesti klasičnim pristupom (granična stanja, faktor sigurnosti) ili u skladu sa EN 1997-1
 • EN 1997 – mogućnost biranja parcijalnih faktora u skladu sa nacionalnim aneksima
 • EN 1997 – mogućnost biranja svih projektnih pristupa, u skladu sa situacijom
 • Jednostavano ucrtavanje geometrije sloja
 • Ugrađena baza podataka za tipove tla i stena
 • Brza i pouzdana optimizacija kružne i poligonalne klizne površine
 • Dodavanje opterećenja na tlo (jednako raspodeljeno, trapezno, koncentrisano)
 • Uzimanje u obzir vode u tlu (tablice, izolinije pornog pritiska)
 • Dodavanje krutih tela
 • Efekti zemljotresa se mogu uzeti u obzir
 • Metode Morgensen, Janbu
 • Armiranje tla može biti uzeto u obzir prilikom proračuna
 • Analiza efektivnih i totalnih parametara tla
 • Proizvoljan broj analiza u jednoj fazi izgradnje
 • DXF inport i eksport

Pogledajte neke screenshot-ove iz ovog programa

stabilnost-kosina-01           stabilnost-kosina-02

stabilnost-kosina-03

Slope Stability (Stabilnost Kosina) je deo paketa GEO5, ali kao i svi programi iz ovog paketa može raditi samostalno ili u kombinaciji sa ostalim programima.

Preporučujemo vam da skinete probnu verziju programa sa zvaničnog sajta proizvođača, da je instalirate i oprobate. Radi se o veoma uslužnom programu, koji vam može uštedeti dosta vremena.

Kontaktirajte nas za više informacija.