Untitled

Pile Group (Grupa Šipova)

Pile Group je program za proračun grupe šipova i naglavne grede. Ovaj program za proračun koristi kombinaciju metoda konačnih elemenata (metod opruge /spring method/) i analitičkih metoda.

Analitička rešenja:

 • Proračun vertikalnog kapaciteta nosivosti grupe šipava u koherentnom tlu, gde se grupa šipova razmatra kao kruto telo
 • Proračun šipova u nekoherentnom tlu po sledećim metodama:(NAVFAC, Efektivni napon, CSN)
 • Redukcija kapaciteta nosivosti grupe šipova (EI 02C097, La Barre, Seiler-Keeney)
 • Analiza sleganja grupe šipova u koherentnom tlu, gde se grupa šipova razmatra kao fiktivni temelj
 • Analiza sleganja grupe šipova u nekoherentnom tlu prema Poulos-u, kriva Opterećenje-Sleganje

Metod opruge /spring method/ – MKE:

 • Analiza rotacije i translacije naglavne grede
 • Šipovi se mogu razmatrati kao da su uklješteni u naglavnu gredu ili kao slobodno oslonjeni
 • Plutajući šipovi kao i šipovi oslonjeni na stensku masu
 • Dijagram napona i deformacija duž šipova
 • Dimenzionisanje šipova prema sledećim pravilnicima: EN 1992 (EC2), BS, PN, IS, AS, ACI, GB, CSN, SNIP

Kako izgleda tehnički izveštaj iz ovog programa u PDF formatu, možete videti ovde: Tehnički izveštaj- Grupa šipova

Pogledajte screenshot-ove iz ovog programa:

pile-group-01     pile-group-02 pile-group-03

Preporučujemo vam da skinete probnu verziju programa sa zvaničnog sajta proizvođača, da je instalirate i oprobate. Probna verzija traje 30 dana.

Kontaktirajte nas za više informacija.

 

Untitled

Piles (Šipovi)

Piles je program za proračun i dimenzionisanje pojedinačnih šipova. Pored nosivosti, uz pomoć ovog programa se može proračunati i sleganje šipa. Analizu je moguće sprovesti u skladu sa klasičnim pristupom (granična stanja, faktor sigurnosti) ili u skladu sa Evrokodom – EN 1997-1

Glavne karakteristike ovog programa su:

 • Nosivost šipa se može odrediti prema sledećim analizama: (Tomilson-ova metoda, NAVFAC DM 7.2, metod efektivnog napona)
 • Analiza sleganja se može sprovesti u skladu sa sledećim analizama: (Poulson /linearna/; Masopust /nelinearna/)
 • EN 1997 – opcija biranja parcijalnih faktora sigurnosti u skladu sa Nacionalnim Aneksima
 • Proračun krive Sila-Sleganje metodom konačnih elemenata uzimajuću u obzir deformacijske karakteristike tla
 • Uzimanje u obzir tehnologije proizvodnje šipa prilikom proračuna
 • Različiti oblici poprečnog preseka šipa
 • Šipovi promenljivog preseka – presek se menja sa dubinom
 • Određivanje modula reakcije tla:Vesic, Mattlock i Rees, CSN, ili korisnički definisano
 • Dimenzionisanje armirano-betonskih poprečnih preseka u skladu sa: EN 1992 (EC2), BS, PN, IS, AS, ACI, GB, SNIP, CSN

Pogledajte screenshot-ove iz ovog programa:

piles-analysis-of-lateral-loads-on-piles      piles-laterally-loaded-pile-design

piles-pile-lateral-and-vertical-load-capacity

Kako izgleda tehnički izveštaj iz ovog programa u PDF formatu, možete videti ovde: piles-sample-report

Preporučujemo vam da skinete probnu verziju programa sa zvaničnog sajta proizvođača, da je instalirate i oprobate. Probna verzija traje 30 dana.

Kontaktirajte nas za više informacija.

 

Untitled

Plate (Ploča)

Plate je program za proračun i dimenzionisanje temeljnih ploča proizvoljnog oblika. Kao i u svim programima ovog tipa, proračun uticaja u ploči se vrši koristeći metod konačnih elemenata.

Glavne karakteristike programa su:

 • Automatsko generisanje mreže konačnih elemenata sa progušćavanjem mreže na ključnim mestima
 • Modeliranje tla ili šipova ispod ploče
 • Tačkasti, površinski i linijski oslonci (fiksirani ili opruge)
 • Winkler-Pasternak
 • Opterećenje u obliku sila ili pomeranja
 • Automatsko generisanje kombinacija opterećenja u skladu sa EN 1990
 • Dimenzionisanje kritičnih preseka
 • Import i eksport podataka u DXF formatu

Pogledajte screenshot-ove iz ovog programa:

plate-design-and-analysis-of-slabs-and-foundation-mats    plate-mats-foundation-design

 

plate-slab-and-slab-on-grade-foundation-analysisKako izgleda tehnički izveštaj iz ovog programa u PDF formatu, možete videti ovde: Temeljna ploča – tehnički izveštaj

Preporučujemo vam da skinete probnu verziju programa sa zvaničnog sajta proizvođača, da je instalirate i oprobate. Probna verzija traje 30 dana.

Kontaktirajte nas za više informacija.

 

 

Beam

Beam

Beam je program za proračun i dimenzionisanje temelja tipa kontragreda, odnosno za proračun i dimanzionisanje greda na elastičnoj podlozi.

Glavne karakteristike programa su:

 • Winkler – Pasternak (parametri C1 i C2)
 • Sračunavanje konstanti C1 i C2 koristeći deformacijske karakteristike tla
 • Jednostavan unos geometrije slojeva tla
 • Ugrađena baza podataka tipova tla i stena
 • Automatsko generisanje kombinacija opterećenja u skladu sa EN 1990
 • Različiti tipovi opterećenja (koncentrisane sile, raspodeljena opterećenja, koncentrisani momenti, zadate deformacije…)

Pogledajte screenshot-ove iz ovog programa:

beam-analysis-and-design-of-shallow-foundation         beam-beams-at-grade-analyses

beam-shallow-foundationsKako izgleda tehnički izveštaj u PDF formatu iz ovog programa možete pogledati ovde: Beam- Tehnički izveštaj

Preporučujemo vam da skinete probnu verziju programa sa zvaničnog sajta proizvođača, da je instalirate i oprobate. Probna verzija traje 30 dana.

Kontaktirajte nas za više informacija.

 

Oporac

Abutment (Oporac)

Abutment je program za proračun i dimenzionisanje oporaca i krilnih zidova kod nadvožnjaka. Uz pomoć ovog programa možete proračunati oporce na preturanje, translaciju (klizanje), kapacitet nosivosti temeljnog tla, i dimenzionisati kritični presek (uključujići i krilne zidove) respektivno.

Glavne karakteristike programa su:

 • Analiza se može sprovesti klasičnim pristupom (granična stanja, faktor sigurnosti) ili u skladu sa EN 1997-1
 • EN 1997 – mogućnost biranja parcijalnih faktora u skladu sa nacionalnim aneksima
 • Veliki izbor oblika zidova (geometrija se zadaje parametarski), koji su u skladu sa svakidašnjom praksom
 • Uzimanje u obzir efekata zemljotresa  (Mononobe-Okabe, Arrango)
 • Dimenzionisanje betonskog ili armirano-betonskog preseka u skladu sa različitim standardima (EC2, BS 8110, IS456, CSN, PN)
 • Verifikacija krilnih zidova
 • Proizvoljna slojevitos tla oko konstrukcije
 • Ugrađena baza podataka sa tipovima tla
 • Proizvoljan broj i oblik nadopterećenja
 • Modeliranje vode u tlu
 • Verifikacija konstrukcionih nastavaka
 • Različiti oblici pritisaka tla ispred i iza konstrukcije (u stanju mirovanja, pasivni, redukovani pasivni..)
 • Faze građenja
 • Verifikacija spoljašnje stabilnosti koristeći program Slope Stability (Stabilnost Kosina)
 • Analiza nosivosti temeljnog tla u programu Spared Footing

Pogledajte screenshotove iz ovog programa:

abutment-abutment-construction          abutment-abutment-and-wing-wall-design

abutment-bridge-abutments-and-wing-walls

Kako izgleda tehnički izveštaj iz ovog programa u PDF formatu, možete videti ovde: abutment-sample-report

Preporučujemo vam da skinete probnu verziju programa sa zvaničnog sajta proizvođača, da je instalirate i oprobate. Probna verzija traje 30 dana.

Kontaktirajte nas za više informacija.

MSE

MSE Wall

MSE – mechanically stabilized earth (Mehanički stabilizovano tlo ili kod nas poznatije kao armirano tlo)

Kao jedan od tipova fleksibilnih potpornih konstrukcija, MSE  zidovi su u razvijenim zemljama preuzeli primat od konvencionalnih krutih armirano-betonskih konzolnih zidova, jer su ekonomičniji na većim visinama (preko 4m) ili na mestima specijalnih estetskih zahteva (urbane sredine).

Program MSE Wall služi za proračun upravo ovakvih potornih konstrukcija.

Glavne karakteristike programa su:

 • Ugrađena baza podataka dostupnih tipova geoarmature (geogrid-ova): Fortrac, Tensar, Miragrid, KB-grid, Acegrid, Secugrid, Enkagrid
 • Jednostavno unoženje geoarmature, automatsko generisanje položaja geoarmature
 • Verifikacija unutrašnje stabilnosti
 • Verifikacija globalne stabilnosti za kružnu kliznu površ (Bishop, Spencer)
 • Proračun je moguće sprovesti prema klasičnom pristupu (granična stanja – faktor sigurnosti) ili u skladu sa evrokodom: EN-1997-1
 • Proizvoljna slojevitot tla
 • Ugrađena baza podataka za tipove i parametre tla
 • Faze građenja
 • Proizvoljan broj nadopterećenja proizvoljnog oblika (trapezno, jednako raspodeljeno, koncentrisano…)
 • Modeliranje vode u tlu
 • Proizvoljan izgled terena iza konstrukcije
 • Različiti tipovi pritiska ispred konstrukcije (u stanju mirovanja, pasivni, redukovani pasivni)
 • Efekti zemljotresa (Mononobe-Okabe, Arrango)
 • Proračun fiktivnog zida na preturanje i klizanje
 • Proračun kapaciteta nosivosti temeljnog tla
 • Proračun spoljašnje stabilnosti zida uz pomoć programa Slope Stability (Stabilnost Kosina)

Pogledajte Screenshot-ove iz ovog programa:

mse-wall-mechnically-reinforced-earth-wall             mse-wall-reinforced-soil-wall-design

mse-wall-retaining-wall-designOvaj program pripada paketu GEO5. Preporučujemo Vam da skinete, instalirate i oprobate paket programa GEO5. Probnu verziju, koja traje 30 dana, možete naći na zvaničnom sajtu proizvođača.

 

Masonry Wall

Masonry Wall (Zidani zid)

Masonry Wall je program za proračun armiranih zidanih potpornih zidova.

 • Proračun može biti sproveden u skladu sa klasičnim pristupom (granična stanja, faktor sigurnosti) ili u skladu sa EN-1997-1
 • EN-1997: Mogućnost ručnog podešavanja parametara koji se definišu nacionalnim aneksima.
 • Dimenzionisanje armiranog zidanog zida u skladu sa EN-1996-1-1
 • Mogućnost da se definiše proizvoljni blok za zidanje
 • Analiza unitrašnje stabilnosti (preturanje, translacija, kapacitet nosivosti temeljnog tla
 • Proizvoljna slojevitost tla
 • Ugrađena baza potadaka sa tipovima tla i njihovim parametrima
 • Može se dodati proizvoljan broj dodatnih opterećenja proizvoljnog oblika
 • Mogućnost modeliranja vode u tlu
 • Proizvoljan oblik terena iza konstrukcije
 • Uzimanje u obzir različitih tipova pritisaka ispred konstrukcije (u stanju mirovanja, pasivni, redukovani pasivni)
 • Uzimanje efekata zemljotresa u obzir pri proračunu (Mononobe-Okabe, Arrango)
 • Faze građenja
 • Analiza spoljašnje stabilnosti zida uz pomoć programa Slope Stability (Stabilnost Kosina)

Pogledajte Screenshot-ove iz ovog programa:

masonry-wall-01               masonry-wall-02

masonry-wall-03

Ovaj program pripada paketu GEO5. Preporučujemo Vam da skinete, instalirate i oprobate paket programa GEO5. Probnu verziju, koja traje 30 dana, možete naći na zvaničnom sajtu proizvođača.

Cantilever Wall

Cantilever Wall (Konzolni zid)

Cantilever Wall (Konzolni zid)

Program se koristi za dimenzionisanje konzolnih potpornih zidova. Geometrija zida se unosi parametarski u zavisnosti od tipa samog zida.

Continue reading