Untitled

Pile CPT

Pile CPT – Proračun šipova baziran na rezultatima CPT opita. (CPT- Cone Penetration Tests)

Program za proračun nosivosti i sleganja, kako pojedinačnih šipova, tako i grupe šipova, baziran na rezultatima CPT opita.

Glavne karakteristike programa:

 • Proračun u skladu sa sledećim pravilnicima i metodama: EN 1997-3, NEN 6743, LCPC (Bustamante), Schmertmann
 • Kružni i pravougaoni poprečni presek šipa sa mogućnošću promene poprečnog preseka duž šipa
 • Uzimanje u obzir tehnologije proizvodnje i ugradnje šipa prilikom proračuna
 • Ugrađena baza podataka sa tipovima i karakteristikama tla
 • Proizvoljna slojevitost tla
 • Impot rezultata CPT opita u DXF formatu, gINT formatu ili NEN standardu
 • Proračun prema graničnim stanjima ili faktoru sigurnosti
 • Proračun sleganja šipa za zadato opterećenje
 • … i još mnogo toga

Pogledajte screenshot-ove iz ovog programa:

pile-cpt-analyses-of-piles-based-on-cpt     pile-cpt-cone-penetration-test-pile-design

pile-cpt-pile-design-from-cpt-results

Kako izgleda tehnički izveštaj iz ovog programa u PDF formatu, možete videti ovde: Tehnički izveštaj- Pile CPT

Preporučujemo vam da skinete probnu verziju programa sa zvaničnog sajta proizvođača, da je instalirate i oprobate. Probna verzija traje 30 dana.

Kontaktirajte nas za više informacija.

Untitled

Pile Group (Grupa Šipova)

Pile Group je program za proračun grupe šipova i naglavne grede. Ovaj program za proračun koristi kombinaciju metoda konačnih elemenata (metod opruge /spring method/) i analitičkih metoda.

Analitička rešenja:

 • Proračun vertikalnog kapaciteta nosivosti grupe šipava u koherentnom tlu, gde se grupa šipova razmatra kao kruto telo
 • Proračun šipova u nekoherentnom tlu po sledećim metodama:(NAVFAC, Efektivni napon, CSN)
 • Redukcija kapaciteta nosivosti grupe šipova (EI 02C097, La Barre, Seiler-Keeney)
 • Analiza sleganja grupe šipova u koherentnom tlu, gde se grupa šipova razmatra kao fiktivni temelj
 • Analiza sleganja grupe šipova u nekoherentnom tlu prema Poulos-u, kriva Opterećenje-Sleganje

Metod opruge /spring method/ – MKE:

 • Analiza rotacije i translacije naglavne grede
 • Šipovi se mogu razmatrati kao da su uklješteni u naglavnu gredu ili kao slobodno oslonjeni
 • Plutajući šipovi kao i šipovi oslonjeni na stensku masu
 • Dijagram napona i deformacija duž šipova
 • Dimenzionisanje šipova prema sledećim pravilnicima: EN 1992 (EC2), BS, PN, IS, AS, ACI, GB, CSN, SNIP

Kako izgleda tehnički izveštaj iz ovog programa u PDF formatu, možete videti ovde: Tehnički izveštaj- Grupa šipova

Pogledajte screenshot-ove iz ovog programa:

pile-group-01     pile-group-02 pile-group-03

Preporučujemo vam da skinete probnu verziju programa sa zvaničnog sajta proizvođača, da je instalirate i oprobate. Probna verzija traje 30 dana.

Kontaktirajte nas za više informacija.

 

Untitled

Piles (Šipovi)

Piles je program za proračun i dimenzionisanje pojedinačnih šipova. Pored nosivosti, uz pomoć ovog programa se može proračunati i sleganje šipa. Analizu je moguće sprovesti u skladu sa klasičnim pristupom (granična stanja, faktor sigurnosti) ili u skladu sa Evrokodom – EN 1997-1

Glavne karakteristike ovog programa su:

 • Nosivost šipa se može odrediti prema sledećim analizama: (Tomilson-ova metoda, NAVFAC DM 7.2, metod efektivnog napona)
 • Analiza sleganja se može sprovesti u skladu sa sledećim analizama: (Poulson /linearna/; Masopust /nelinearna/)
 • EN 1997 – opcija biranja parcijalnih faktora sigurnosti u skladu sa Nacionalnim Aneksima
 • Proračun krive Sila-Sleganje metodom konačnih elemenata uzimajuću u obzir deformacijske karakteristike tla
 • Uzimanje u obzir tehnologije proizvodnje šipa prilikom proračuna
 • Različiti oblici poprečnog preseka šipa
 • Šipovi promenljivog preseka – presek se menja sa dubinom
 • Određivanje modula reakcije tla:Vesic, Mattlock i Rees, CSN, ili korisnički definisano
 • Dimenzionisanje armirano-betonskih poprečnih preseka u skladu sa: EN 1992 (EC2), BS, PN, IS, AS, ACI, GB, SNIP, CSN

Pogledajte screenshot-ove iz ovog programa:

piles-analysis-of-lateral-loads-on-piles      piles-laterally-loaded-pile-design

piles-pile-lateral-and-vertical-load-capacity

Kako izgleda tehnički izveštaj iz ovog programa u PDF formatu, možete videti ovde: piles-sample-report

Preporučujemo vam da skinete probnu verziju programa sa zvaničnog sajta proizvođača, da je instalirate i oprobate. Probna verzija traje 30 dana.

Kontaktirajte nas za više informacija.