302 Found

Found

The document has moved here.

Nailed Slopes

Program Nailed Slopes se koristi za analizu sidrenih potpornih konstrukcija.

Karakteristike programa:

 • Proračun može biti sproveden u skladu sa klasičnim pristupom (granična stanja, faktor sigurnosti) ili u skladu sa EN-1997-1
 • EN-1997: Mogućnost ručnog podešavanja parametara koji se definišu nacionalnim aneksima.
 • Proizvoljna slojevitost tla
 • Ugrađena baza potadaka sa tipovima tla i njihovim parametrima
 • Analiza unitrašnje stabilnosti (preturanje, translacija, kapacitet nosivosti temeljnog tla)
 • Može se dodati proizvoljan broj dodatnih opterećenja proizvoljnog oblika
 • Mogućnost modeliranja vode u tlu
 • Proizvoljan oblik terena iza konstrukcije
 • Uzimanje efekata zemljotresa u obzir pri proračunu (Mononobe-Okabe, Arrango)
 • Stabilnost za pravu ili poligonalnu kliznu površ
 • Faze građenja
 • Analiza spoljašnje stabilnosti zida uz pomoć programa Slope Stability (Stabilnost Kosina)

Pogledajte Screenshot-ove iz ovog programa:

nailed-slopes-doil-nail-wall-analysis           nailed-slopes-soil-nailed-retaining-structures

nailed-slopes-soling-nail-design-software

Ovaj program pripada paketu GEO5. Preporučujemo Vam da skinete, instalirate i oprobate paket programa GEO5. Probnu verziju, koja traje 30 dana, možete naći na zvaničnom sajtu proizvođača.