GEO5

geo5-1

GEO5 je paket programa za rešavanje najrazličitijih geotehničkih problema. Svi programi iz ovog paketa su veoma jednostavni za korišćenje, a rešavaju složene geotehničke zadatke. Svaki program se koristi za analizu različitih geotehničkih zadataka, ali svi moduli komuniciraju jedan s drugim u obliku integrisanog paketa. U ovom paketu je moguće kombinovati analitičke metode proračuna kao i proračune bazirane na metodi konačnih elemenata.

Ovaj paket sačinjavaju sledeći programi:

ico-slope-stability Slope Stability – program za analizu stabilnosti kosina

ico-rock-stability Rock Stability – program za analizu stabilnosti stenskih masa

ico-mse-wall MSE Wall – program za proračun mehanički stabilizovanih kosina i MSE potpornih zidova

ico-sheeting-check Sheeting Design i  ico-sheeting-design Sheeting Check

ico-abutment Abutment – program za proračun i dimenzionisanje oporaca i krilnih zidova kod nadvožnjaka

ico-cantilever-wall Cantilever Wall – program za proračun i dimenzionisanje konzolnih (armiranih) potpornih zidova

ico-earth-pressures Earth Pressures – program za proračun pritisaka tla

ico-gabion Gabion – program za proračun i dimenzionisanje gabiona

ico-gravity-wall Gravity Wall – program za proračun i dimenzionisanje masivnih potpornih zidova

ico-masonry-wall Masonry Wall – program za proračun i dimenzionisanje zidanih potpornih zidova

ico-nailed-slopes Nailed Slopes – program za proračun i dimenzionisanje sidrenih potpornih konstrukcija 

ico-prefab-wall Prefab Wall – program za proračun i dimenzionisanje potpornih zidova sazidanih od prefabrikovanih blokova

ico-beam Beam – program za proračun greda na elastičnoj podlozi

ico-micropile Micropile – program za proračun nosivosti mikrošipova

ico-pile-cpt Pile CPT – program za proračun nosivosti i sleganja šipova. Proračun je baziran na rezultatima CPT opita

ico-piles Piles – program za proračun aksijalne i lateralne (bočne, transverzalne) nosivosti pojedinih šipova

ico-pile-group Pile Group – program za proračun i dimenzionisanje grupe šipova

ico-plate Plate – MKE program za analizu ploča. Mogu se modelirati i temeljne ploče, ali i tanke proizvoljno oslonjene ploče.

ico-spread-footing Spread Footing – program za dimenzionisanje i proračun sleganja temelja samaca

ico-settlement Settlement – program za proračun sleganja tla usled proizvoljnog opterećenja

ico-ground-loss Ground Loss – procena rizika za postojeće (nadzemne) objekte usled podzemnih iskopa

ico-terrain Terrain – program za digitalno 3D modeliranje terena

ico-fem FEM – rešavanje različitih geotehničkih problema koristeći metod konačnih elemenata

ico-fem-tunnel FEM – Tunel – program za proračun i dimenzionisanje tunela koristeći MKE

ico-fem-water-flow FEM – Water Flow – program za analizu protoka vode kroz tlo

 

Opširnije o paketu GEO5 kao celini:

Kompatibilnost sa standardima:

Analitičke metode, na kojima se bazira većina programa iz GEO5 paketa, su priznate metode širom sveta, i zasnivaju se na poznatoj teoriji. Samo se konačna verifikacija sprovodi prema nekom nacionalnom dokumentu. Zbog toga se faktori sigurnosti u ovim programima mogu podesiti ručno.

Sve proračune u GEO5 paketu programa je moguće sprovesti u skladu sa Evrokodom. Alternativno, same geotehničke proračune možete rešiti klasičnim pristupom – granična stanja (faktor sigurnosti).

Analitička rešenja i rešenja bazirana na metodi konačnih elemenata:

Neke probleme je moguće proračunati u programima koji rade u skladu sa poznatim analitičkim metodama, ali i u programima čiji se rad bazira na metodi konačnih elemenata. Ovo vam omogućava dodatnu sugurnost pri proračunu, jer možete uporediti dobijene rezultate u jednom i u drugom programu. Omogućena je i međusobna komunikacija između ovih programa.

Jednostavan i kontrolisan unos podataka:

U većini programa iz GEO5 paketa možete modelirati i proračunati konstrukciju u roku od sat vremena, bez posebne obuke za rad u ovim programima. Interfejs programa je tako dizajniran da vam omogućava apsolutnu kontrolu svega što radite, jer je svaka promena odmah vidljiva na ekranu.

Prilagođen grafički izveštaj:

Nakon izvršenih analiza, rezultate rada možete odštampati ili ih prebaciti u PDF ili RTF format. U grafički izveštaj je moguće ubaciti postupak proračuna sa pripadajućim skicama, koje se mogu modifikovati u skladu sa vašim potrebama. Grafički izveštaj je veoma profesionalan, pregledan i pedantan.

“Low-cost” modularni sistem:

Celokupan paket programa GEO5 je dostupan po veoma sniženoj ceni. Alternativno, svi programi iz ovog paketa se mogu kupiti i raditi zasebno. Kontaktirajte nas za informacije o količinskim popustima.

Verzije programa za fakultete:

Fakulteti i druge akademske institucije mogu dobiti paket programa GEO5 po specijalnim i vrlo povoljnim cenama. Fakulteti pored snižene cene celog paketa programa, dobijaju i najnovije nadogradnje i tehničku podršku potpuno besplatno.

GEO5 pokriva veliki broj geotehničkih proračuna. Sadrži više od 20 samostalnih programa. Po oblastima, programi se mogu podeliti u sledeće podgrupe: