302 Found

Found

The document has moved here.

COMPOSITE-BEAM

COMPOSITE-BEAM je specijalizovan program za proračun i dimenzinisanje spregnutih greda od čelika i betona.

Program ostvaruje dvosmernu komunikaciju sa programom RSTAB 8 i njegovim dodatnim modulima.

Dimenzionisanje je moguće sprovesti po Evrokodu:

evrokod ENV 1994-1-1:1992-10

Kratak opis programa:

 • Proste grede i kontinualne grede sa mogućnošću definisanja graničnih uslova
 • Automatski proračun efektivnog dela poprečnog preseka
 • Mogućnost definisanja podupirača u fazi građenja
 • Zadavanje starosti betona u trenutku nanošenja različitih slučajeva opterećenja
 • Automatsko kreiranje kombinacija opterećenja
 • Proračun geometrijskih karakteristika poprečnog preseka po metodi 1 ili 2
 • Proračun presečnih sila u RSTAB-u
 • Preraspodela momenata savijanja
 • Dimenzionisanje prema momentima savijanja, transverzalnim silama, i interakcija M i V
 • Proračun moždanika i rasporeda moždanika
 • Proračun podužnog smicanja
 • Proračun na bočno-torziono izvijanje
 • Proračun prslina u betonu
 • Provera sopstvene frekvence oscilovanja

Pogledajte screenshot-ove iz ovog programa:

Geometrija             Podaci o preseku

Klase izlozenosti             3D prikaz

Sloj betona             Armaturna mreza

Celicni profil             Ukrucenja

Otvori u rebru              Betonska ispuna

Mozdanici             opterecenje

Proracunski parametri             Proracunski detalji

Geometrijske karakteristike spregnutog preseka             Faza gradjenja

Broj i raspored mozdanika

Proizvođač je najavio da će uskoro izaći i program za proračun spregnutih stubova i ploča.

Detaljnije informacije o ovom programu možete naći na sajtu www.dlubal.com ili nas kontaktirajte.