mswindows.org cheap office-professional-plus-2016 key parajumpers sale www.troilus.es anneshealinghands.nl canada goose jas parajumpers outlet

Cantilever Wall (Konzolni zid)

Cantilever Wall (Konzolni zid)

Program se koristi za dimenzionisanje konzolnih potpornih zidova. Geometrija zida se unosi parametarski u zavisnosti od tipa samog zida.

Glavne karakteristike ovog programa su:

 • Analiza se može sprovesti klasičnim pristupom (granična stanja, faktor sigurnosti), u skladu sa EN 1997-1 ili LRFD
 • EN 1997 – mogućnost odabira parcijalnih faktora u skladu sa nacionalnim aneksom
 • Analiza unutrašnje stabilnosti (preturanje, translacija, nosivost)
 • Verifikacija armirano-betonskih preseka u skladu sa različitim pravilnicima (EC2, BS 8110, IS456, CSN, PN)
 • Proizvoljna slojevitost tla
 • Ugrađena baza podataka sa tipovima tla
 • Uzimanje u obzir podzemnih voda pri proračunu
 • Proizvoljan oblik terena iza konstrukcije
 • Proračun pritisaka tla
 • Efekti zemljotresa se mogu uzeti u obzir (Mononobe-Okabe, Arrango)
 • Verifikacija spoljašnje stabilnosti zida uz pomoć programa Slope Stability (Stabilnot Kosina)

Pogledajte neke screenshot-ove iz ovog programa:

konzolni-zid-01

Geometrija zida

konzolni-zid-02

konzolni-zid-03

Nakon izvršenog dimenzionisanja, može se odštampati tehnički izveštaj, koji je veoma pregledan i pedantan.

Preporučujemo vam da skinete probnu verziju programa sa zvaničnog sajta proizvođača, da je instalirate i oprobate.

Kontaktirajte nas za više informacija.