craneway

CRANEWAY

CRANEWAY je specijalizovan program za proračun kranskih staza u skladu sa Evrokodom:

evrokod EN 1993-6:2008-09

Kratak opis programa

 • Proračun i kontrola napona u šavovima i šini krana
 • Analiza i proračun zamora za šavove i šinu
 • Analiza deformacija
 • Kontrola izbočavanja usled lokalnog napona pritiska koji prenosi točak krana
 • Analiza stabilnosti na bočno torziono izvijanje

Pogledajte video snimke o ovom programu:

Za više informacija posetite sajt proizvođača www.dlubal.com ili nas kontaktirajte.

 

Composite

COMPOSITE-BEAM

COMPOSITE-BEAM je specijalizovan program za proračun i dimenzinisanje spregnutih greda od čelika i betona.

Program ostvaruje dvosmernu komunikaciju sa programom RSTAB 8 i njegovim dodatnim modulima.

Dimenzionisanje je moguće sprovesti po Evrokodu:

evrokod ENV 1994-1-1:1992-10

Kratak opis programa:

 • Proste grede i kontinualne grede sa mogućnošću definisanja graničnih uslova
 • Automatski proračun efektivnog dela poprečnog preseka
 • Mogućnost definisanja podupirača u fazi građenja
 • Zadavanje starosti betona u trenutku nanošenja različitih slučajeva opterećenja
 • Automatsko kreiranje kombinacija opterećenja
 • Proračun geometrijskih karakteristika poprečnog preseka po metodi 1 ili 2
 • Proračun presečnih sila u RSTAB-u
 • Preraspodela momenata savijanja
 • Dimenzionisanje prema momentima savijanja, transverzalnim silama, i interakcija M i V
 • Proračun moždanika i rasporeda moždanika
 • Proračun podužnog smicanja
 • Proračun na bočno-torziono izvijanje
 • Proračun prslina u betonu
 • Provera sopstvene frekvence oscilovanja

Pogledajte screenshot-ove iz ovog programa:

Geometrija             Podaci o preseku

Klase izlozenosti             3D prikaz

Sloj betona             Armaturna mreza

Celicni profil             Ukrucenja

Otvori u rebru              Betonska ispuna

Mozdanici             opterecenje

Proracunski parametri             Proracunski detalji

Geometrijske karakteristike spregnutog preseka             Faza gradjenja

Broj i raspored mozdanika

Proizvođač je najavio da će uskoro izaći i program za proračun spregnutih stubova i ploča.

Detaljnije informacije o ovom programu možete naći na sajtu www.dlubal.com ili nas kontaktirajte.

 

rx-timber

RX-TIMBER Package 2

RX-TIMBER Package 2 [Dlubal] je specijalizovan paket programa za proračun i dimenzionisanje drvenih konstrukcija i konstrukcija od lepljenog lameliranog drveta. Dimenzionisanje je moguće izvršiti prema sledećim propisima:

evrokod EN 1995-1-1:2004 (EC5) [Evrokod 5]     evrokod EN 1995-1-2 [Fire resistance/ Otpornost na požar]

din DIN 1052:2008-12

Ali je, takođe, moguće zadati vrednosti dozvoljenih napona, koje će program upoređivati sa računskim.

Paket je podeljen na nekoliko celina:

RX-TIMBER Glued-Laminated Beam– proračun grednih nosača od lepljenog lameliranog drveta. Ovim modulom je obuhvaćeno osam tipova grednih nosača od lepljenog lameliranog drveta, čija se geometrija unosi parametarski. Na slici su simbolički prikazani tipovi greda koje program podržava.

Greda ne mora biti simetrična, i može, ali i ne mora da ima prepuste.

Program obuhvata apsolutno sve segmente proračuna ovih tipova grednih nosača. I ovde, kao i u RFEM 5 i RSTAB 8 programima, korisnik može da svede opterećenje od snega i vetra na konstrukciju i automatski kreira kombinacije opterećenja uz pomoć programa.

Pogledajte neke screenshot-ove iz programa:

Izbor tipa nosaca                     Geometrija

Unos geometrije                     Podaci za proracun izbocavanja

Opterecenje                     Unos parametara

  Ukrucenje-tip 1                     Ukrucenje-tip 2

  Ukrucenje-tip 3                  Ukrucenje-tip 4

  Podesavanje oslonaca                  Kombinacije opterecenja

Dimenzionisanje                    Neki od rezultata dimenzionisanja

Reakcije oslonaca                    Dijagrami

Kod rezultata dimenzionisanja možete primetiti da se program poziva na jednačine iz Evrokoda po kojima je sračunao određene veličine. Ovo olakšava kontrolu rezultata ali i algoritam rada je potpuno jasan. Ovo je karakteristika svih dlubalovih programa i modula u kojima se nešto dimenzioniše ili računa u skladu sa Evrokodom.

RX-TIMBER Continuous Beam -proračun prostih greda, kontinualnih greda i nosača tipa “Gerber” od lepljenog lameliranog drveta. Nosači mogu, ali i ne moraju imati prepuste, i mogu biti promenljivog poprečnog preseka. U ovom modulu je, takođe, proračun moguće sprovesti prema Evrokodu i DIN-u.

Svi ovde pomenuti moduli imaju mogućnost direktnog eksportovanja podataka u MS Excel, kao i u mnogobrojne programe za izradu detalja i radioničkih crteža.

Što se tiče samog programa, vrlo je sličan prethodnom, samo se tip nosača razlikuje, zato ovde nećemo stavljati screenshot-ove. Preporuka je, kao i za sve ostale programe, da skinete probnu verziju i oprobate je.

RX-TIMBER Column – modul za proračun drvenih stubova prema Evrokodu i DIN-u. U programu je moguće proračunati granična stanja nosivosti i granična stanja upotrebljivosti, kao i otpornost na dejstvo požara.

Pogledajte screenshot-ovo iz ovog modula. Napominjem ovde, a to važi za sve Dlubal-ove programe, da su kombinacije opterećenja kreirane automatski, pogledajte dole na slici kako izgledaju, i kako se započinje kreiranje samih kombinacija opterećenja za različite zahteve Evrokoda. Program sam odbacuje nelogične kombinacije, a njihov broj se može još i dodatno redukovati na više načina. Sve u svemu, jedna zaista uslužna pogodnost koju bi trebalo koristiti.

Obratite pažnju i na to da se nacionalni aneksi mogu izabrati sa liste nacionalnih aneksa, na kojima nema Srpskih, jer se za sada još uvek nisu pojavili kompletni aneksi za sve oblasti u Srbiji. Ali parametre koji se definišu aneksima možete promeniti i tako kreirati svoj aneks i sačuvati ga za neku dalju upotrebu.

Ulazni podaci              Podesavanje nacionalnog aneksa

 

Kreiranje kombinacija opterecenja              Parametri

Opterecenje              Kombinacije opterecenja

Rezultati dimenzionisanja              Deformacije

Ova tri modula: RX-TIMBER Glued-Laminated BeamRX-TIMBER Continuous Beam i RX-TIMBER Column sačinjavaju paket programa RX-TIMBER Package 2. Ali, svaki od njih predstavlja zasebnu celinu, i može raditi nezavisno od paketa, tako da je moguće kupiti samo jedan od njih, u koliko smatrate da vam ostali nisu potrebni.

Dlubal nudi još tri programa za proračun drvenih konstrukcija, koji nisu deo gore pomenutog paketa.

RX-TIMBER Purlin je specijalizovan program za proračun rožnjača kod krovnih konstrukcija. Duplu rožnjaču u slemenu možete proračunati kao jednu, čiji je poprečni presek dvodelni. Moguće je proračunati granična stanja nosivosti, granična stanja upotrebljivosti i otpornost na požar u skladu sa sledećim pravilnicima:

evrokod EN 1995-1-1:2004 (EC5) [Evrokod 5]     evrokod EN 1995-1-2 [Fire resistance/ Otpornost na požar]

din DIN 1052:2008-12

Svođenje opterećenja od snega i vetra i automatsko formiranje kombinacija opterećenja su dodatne pogodnosti koje ovaj program nudi.

Pogledajte screenshot-ove iz ovog programa:

Ulazni podaci                  Geometrija

Uticajna povrsina                  Opterecenje

Parametri                  Poprecni presek i dupliranje roznjaca u slemenu

Automatski kreirane kombinacije opterecenja                  Prikaz rezultata dimenzionisanja

Reakcije                  Deformacije

RX-TIMBER Frame je specijalizovan program za proračun nosača statičkog sistema “Luk na tri zgloba” od lepljenog lameliranog drveta. Mogu se proračunati granična stanja nosivosti, granična stanja upotrebljivosti i otpornost na požar u skladu sa navedenim pravilnicima.

evrokod EN 1995-1-1:2004 (EC5) [Evrokod 5]     evrokod EN 1995-1-2 [Fire resistance/ Otpornost na požar]

din DIN 1052:2008-12

Ulazni podaci                Geometrija

Opterecenje                 Slucajevi opterecenja

Kombinacije opterecenja

RX-TIMBER Brace je program za proračun i dimenzionisanje spregova kod drvenih konstrukcija. U skladu sa gore navedenim pravilnicima, ovaj program može da proračuna spregove kod krovova na jednu vodu, na dve vode, ili lučnih krovova.

Moguće je proračunati više tipova spregova: Spregovi sa jednom dijagonalom koja može da nosi i pritisak i zatezanje, spregovi sa vertikalama i ukrštenim dijagonalama koje nose samo zatezanje, spregovi sa ukrštenim dijagonalama i zategama…

Ulazni podaci                    Geometrija

Izbor materijala                    Baza materijala

Veza                    Broj polja po spregu

Sve u svemu, radi se o jako korisnim i praktičnim programima, koji korisniku štede vreme, i daju jako dobre rezultate, obzirom da su veoma detaljni, i da je u njima moguće obuhvatiti svaki segment proračuna definisan u Evrokodu.

Preporučujemo vam da skinete, instalirate i isprobate probne verzije ovih programa i sami se uverite u njihov kvalitet.

Kontaktirajte nas za dodatne informacije, ili posetite zvanični sajt firme Dlubal Software GmbH