MSE

MSE Wall

MSE – mechanically stabilized earth (Mehanički stabilizovano tlo ili kod nas poznatije kao armirano tlo)

Kao jedan od tipova fleksibilnih potpornih konstrukcija, MSE  zidovi su u razvijenim zemljama preuzeli primat od konvencionalnih krutih armirano-betonskih konzolnih zidova, jer su ekonomičniji na većim visinama (preko 4m) ili na mestima specijalnih estetskih zahteva (urbane sredine).

Program MSE Wall služi za proračun upravo ovakvih potornih konstrukcija.

Glavne karakteristike programa su:

 • Ugrađena baza podataka dostupnih tipova geoarmature (geogrid-ova): Fortrac, Tensar, Miragrid, KB-grid, Acegrid, Secugrid, Enkagrid
 • Jednostavno unoženje geoarmature, automatsko generisanje položaja geoarmature
 • Verifikacija unutrašnje stabilnosti
 • Verifikacija globalne stabilnosti za kružnu kliznu površ (Bishop, Spencer)
 • Proračun je moguće sprovesti prema klasičnom pristupu (granična stanja – faktor sigurnosti) ili u skladu sa evrokodom: EN-1997-1
 • Proizvoljna slojevitot tla
 • Ugrađena baza podataka za tipove i parametre tla
 • Faze građenja
 • Proizvoljan broj nadopterećenja proizvoljnog oblika (trapezno, jednako raspodeljeno, koncentrisano…)
 • Modeliranje vode u tlu
 • Proizvoljan izgled terena iza konstrukcije
 • Različiti tipovi pritiska ispred konstrukcije (u stanju mirovanja, pasivni, redukovani pasivni)
 • Efekti zemljotresa (Mononobe-Okabe, Arrango)
 • Proračun fiktivnog zida na preturanje i klizanje
 • Proračun kapaciteta nosivosti temeljnog tla
 • Proračun spoljašnje stabilnosti zida uz pomoć programa Slope Stability (Stabilnost Kosina)

Pogledajte Screenshot-ove iz ovog programa:

mse-wall-mechnically-reinforced-earth-wall             mse-wall-reinforced-soil-wall-design

mse-wall-retaining-wall-designOvaj program pripada paketu GEO5. Preporučujemo Vam da skinete, instalirate i oprobate paket programa GEO5. Probnu verziju, koja traje 30 dana, možete naći na zvaničnom sajtu proizvođača.

 

Nailed Slopes

Nailed Slopes

Program Nailed Slopes se koristi za analizu sidrenih potpornih konstrukcija.

Karakteristike programa:

 • Proračun može biti sproveden u skladu sa klasičnim pristupom (granična stanja, faktor sigurnosti) ili u skladu sa EN-1997-1
 • EN-1997: Mogućnost ručnog podešavanja parametara koji se definišu nacionalnim aneksima.
 • Proizvoljna slojevitost tla
 • Ugrađena baza potadaka sa tipovima tla i njihovim parametrima
 • Analiza unitrašnje stabilnosti (preturanje, translacija, kapacitet nosivosti temeljnog tla)
 • Može se dodati proizvoljan broj dodatnih opterećenja proizvoljnog oblika
 • Mogućnost modeliranja vode u tlu
 • Proizvoljan oblik terena iza konstrukcije
 • Uzimanje efekata zemljotresa u obzir pri proračunu (Mononobe-Okabe, Arrango)
 • Stabilnost za pravu ili poligonalnu kliznu površ
 • Faze građenja
 • Analiza spoljašnje stabilnosti zida uz pomoć programa Slope Stability (Stabilnost Kosina)

Pogledajte Screenshot-ove iz ovog programa:

nailed-slopes-doil-nail-wall-analysis           nailed-slopes-soil-nailed-retaining-structures

nailed-slopes-soling-nail-design-software

Ovaj program pripada paketu GEO5. Preporučujemo Vam da skinete, instalirate i oprobate paket programa GEO5. Probnu verziju, koja traje 30 dana, možete naći na zvaničnom sajtu proizvođača.

prefab

Prefab Wall

Program Prefab Wall se koristi za proračun potpornih zidova napravljenih od prefabrikovanih blokova.

Glavne karakteristike programa su:

 • Proračun može biti sproveden u skladu sa klasičnim pristupom (granična stanja, faktor sigurnosti) ili u skladu sa EN-1997-1
 • EN-1997: Mogućnost ručnog podešavanja parametara koji se definišu nacionalnim aneksima.
 • Mogućnost da se definiše proizvoljni blok za zidanje
 • Analiza unitrašnje stabilnosti (preturanje, translacija, kapacitet nosivosti temeljnog tla)
 • Proizvoljna slojevitost tla
 • Ugrađena baza potadaka sa tipovima tla i njihovim parametrima
 • Može se dodati proizvoljan broj dodatnih opterećenja proizvoljnog oblika
 • Mogućnost modeliranja vode u tlu
 • Proizvoljan oblik terena iza konstrukcije
 • Uzimanje u obzir različitih tipova pritisaka ispred konstrukcije (u stanju mirovanja, pasivni, redukovani pasivni)
 • Uzimanje efekata zemljotresa u obzir pri proračunu (Mononobe-Okabe, Arrango)
 • Faze građenja
 • Analiza spoljašnje stabilnosti zida uz pomoć programa Slope Stability (Stabilnost Kosina)

Pogledajte Screenshot-ove iz ovog programa:

    prefab-eall-design-of-prefab-retaining-wall         prefab-wall-block-retaining-wall-analysis

prefab-wall-wall-analyses-of-prefabricated-block-walOvaj program pripada paketu GEO5. Preporučujemo Vam da skinete, instalirate i oprobate paket programa GEO5. Probnu verziju, koja traje 30 dana, možete naći na zvaničnom sajtu proizvođača.

Masonry Wall

Masonry Wall (Zidani zid)

Masonry Wall je program za proračun armiranih zidanih potpornih zidova.

 • Proračun može biti sproveden u skladu sa klasičnim pristupom (granična stanja, faktor sigurnosti) ili u skladu sa EN-1997-1
 • EN-1997: Mogućnost ručnog podešavanja parametara koji se definišu nacionalnim aneksima.
 • Dimenzionisanje armiranog zidanog zida u skladu sa EN-1996-1-1
 • Mogućnost da se definiše proizvoljni blok za zidanje
 • Analiza unitrašnje stabilnosti (preturanje, translacija, kapacitet nosivosti temeljnog tla
 • Proizvoljna slojevitost tla
 • Ugrađena baza potadaka sa tipovima tla i njihovim parametrima
 • Može se dodati proizvoljan broj dodatnih opterećenja proizvoljnog oblika
 • Mogućnost modeliranja vode u tlu
 • Proizvoljan oblik terena iza konstrukcije
 • Uzimanje u obzir različitih tipova pritisaka ispred konstrukcije (u stanju mirovanja, pasivni, redukovani pasivni)
 • Uzimanje efekata zemljotresa u obzir pri proračunu (Mononobe-Okabe, Arrango)
 • Faze građenja
 • Analiza spoljašnje stabilnosti zida uz pomoć programa Slope Stability (Stabilnost Kosina)

Pogledajte Screenshot-ove iz ovog programa:

masonry-wall-01               masonry-wall-02

masonry-wall-03

Ovaj program pripada paketu GEO5. Preporučujemo Vam da skinete, instalirate i oprobate paket programa GEO5. Probnu verziju, koja traje 30 dana, možete naći na zvaničnom sajtu proizvođača.

Pritisak tla

Earth Pressures (Pritisci tla)

Program za proračun pritisaka tla (aktivni, pasivni, u stanju mirovanja).

Glavne karakteristike programa su:

 • Proizvoljna slojevitost tla
 • Ugrađena baza podataka sa tipovima tla
 • Proizvoljan broj dodatnih opterećenja proizvoljnog oblika (trapezna, jednako podeljena, konc. sile)
 • Modeliranje vode u tlu
 • Proizvoljan oblik terena
 • Različite teorije: Absi, Sokolovski, Muller Breslau, Mazindrani, Caquot Kérisel, Coulomb, …
 • Analiza pritiska tla za prekonsolidovana tla
 • Uticaj zemljotresa se može uzeti u obzir (Mononobe-Okabe, Arrango).

Pogledajte neke screenshot-ove iz ovog programa:

earth-pressures-earth-pressure-analyses         earth-pressures-lateral-earth-force-design     earth-pressures-soil-pressure-analysis

Preporučujemo vam da skinete probnu verziju programa sa zvaničnog sajta proizvođača, da je instalirate i oprobate.

Kontaktirajte nas za više informacija.

Gabion

Gabion

Program za proračun i dimenzionisanje gabiona. Radi se o vrsti potpornih zidova koji se konstruišu ređanjem žičanih koševa popunjenih kamenom. Ovaj program pripada paketu programa GEO5.

gabion

 

Geometrija zida se unosi parametarski.

Glavne karakteristike programa su:

 • Analiza se može sprovesti klasičnim pristupom (granična stanja, faktor sigurnosti) ili u skladu sa EN 1997-1
 • Unutrašnja analiza stabilnosti (prevrtanje, pomeranje..)
 • Proizvoljna slojevitost tla
 • Ugrađena baza podataka za tipove tla
 • Modeliranje vode ispred i iza kontrukcije
 • Mogućnost da se pritisak ispred konstrukcije ne uzima u obzir
 • Proizvoljan oblik terena iza konstrukcije
 • Razne vrste pritisaka ispred konstrukcije
 • Efekti zemljotresa (Mononobe-Okabe, Arrango)
 • Verifikacija spoljašnje stabilnosti zida pomoću programa Slope Stability (Stabilnost Kosina)

Pogledajte screenshot-ove iz ovog programa.

gabion-01     gabion-02

gabion-03

 

Nakon izvršenog proračuna moguće je odštampati tehnički izveštaj, koji je veoma pedantan i pregledan.

Preporučujemo vam da skinete probnu verziju ovog programa sa zvaničnog sajta proizvođača, da je instalirate i oprobate.

Kontaktirajte nas za više informacija.

Gravity Wall

Gravity Wall (Masivni Zid)

Gravity Wall (Masivni zid)

Ovaj program služi za proračun i dimenzionisanje masivnih potpornih zidova. Geometrija zida se unosi parametarski.

Glavne karakteristike programa su:

 • Analiza se može sprovesti klasičnim pristupom (granična stanja, faktor sigurnosti) ili u skladu sa EN 1997-1
 • Unutrašnja analiza (prevrtanje, pomeranje..)
 • Verifikacija betonskih preseka u skladu sa različitim pravilnicima
 • Proizvoljna slojevitost tla
 • Ugrađena baza podataka za tipove tla
 • Modeliranje vode ispred i iza kontrukcije
 • Proizvoljan oblik terena iza konstrukcije
 • Razne vrste pritisaka ispred konstrukcije
 • Efekti zemljotresa (Mononobe-Okabe, Arrango)
 • Verifikacija spoljašnje stabilnosti zida pomoću programa Slope Stability

Pogledajte screenshot-ove iz ovog programa:

masivni-zid-01       masivni-zid-02

masivni-zid-03

Nakon izvršenog proračuna moguće je odštampati tehnički izveštaj, koji je veoma pedantan i pregledan.

Preporučujemo vam da skinete probnu verziju ovog programa sa zvaničnog sajta proizvođača, da je instalirate i oprobate.

Kontaktirajte nas za više informacija.

Cantilever Wall

Cantilever Wall (Konzolni zid)

Cantilever Wall (Konzolni zid)

Program se koristi za dimenzionisanje konzolnih potpornih zidova. Geometrija zida se unosi parametarski u zavisnosti od tipa samog zida.

Continue reading

Slope Stability

Slope Stability (Stabilnost Kosina)

Slope Stability (Stabilnost Kosina)

Ovaj program se koristi za proveru stabilnosti kosina u tlu proizvoljnog sastava i proizvoljnog broja i oblika slojeva. Klizna površina se može razmatrati kao kružna ili poligonalna. Program koristi analitičke metode proračuna- Bishop, Petterson ili Spencer metode za kružnu kliznu površinu, i Sarma ili Spencer metode za poligonalnu kliznu površinu.

Glavne karakteristike programa:

 • Analiza se može sprovesti klasičnim pristupom (granična stanja, faktor sigurnosti) ili u skladu sa EN 1997-1
 • EN 1997 – mogućnost biranja parcijalnih faktora u skladu sa nacionalnim aneksima
 • EN 1997 – mogućnost biranja svih projektnih pristupa, u skladu sa situacijom
 • Jednostavano ucrtavanje geometrije sloja
 • Ugrađena baza podataka za tipove tla i stena
 • Brza i pouzdana optimizacija kružne i poligonalne klizne površine
 • Dodavanje opterećenja na tlo (jednako raspodeljeno, trapezno, koncentrisano)
 • Uzimanje u obzir vode u tlu (tablice, izolinije pornog pritiska)
 • Dodavanje krutih tela
 • Efekti zemljotresa se mogu uzeti u obzir
 • Metode Morgensen, Janbu
 • Armiranje tla može biti uzeto u obzir prilikom proračuna
 • Analiza efektivnih i totalnih parametara tla
 • Proizvoljan broj analiza u jednoj fazi izgradnje
 • DXF inport i eksport

Pogledajte neke screenshot-ove iz ovog programa

stabilnost-kosina-01           stabilnost-kosina-02

stabilnost-kosina-03

Slope Stability (Stabilnost Kosina) je deo paketa GEO5, ali kao i svi programi iz ovog paketa može raditi samostalno ili u kombinaciji sa ostalim programima.

Preporučujemo vam da skinete probnu verziju programa sa zvaničnog sajta proizvođača, da je instalirate i oprobate. Radi se o veoma uslužnom programu, koji vam može uštedeti dosta vremena.

Kontaktirajte nas za više informacija.

shape massive

SHAPE-MASSIVE

SHAPE-MASSIVE je program za proračun geometrijskih karakteristika proizvoljnog punog poprečnog preseka i analizu napona u preseku usled zadatih proizvoljnih presečnih sila.

Presek je moguće kreirati grafički ili numerički u samom programu, ali je moguće i učitati ga u dxf formatu.

Ovaj program ostvaruje dvosmernu komunikaciju sa RSTAB i RFEM programimia.

Pored proračuna geometrijskih karakteristika i analize napona u presecima, uz pomoć SHAPE-MASSIVE programa je moguće i dimenzionisati proizvoljni armirano-betonski presek izložen proizvoljnim presečnim silama.

Dimenzionisanje je moguće sprovesti u skladu sa Evrokodom 2

Za više informacija posetite sajt www.dlubal.com ili nas kontaktirajte.

 

 

shape thin

SHAPE-THIN

SHAPE-THIN je program za proračun geometrijskih karakteristika proizvoljnih tankozidnih preseka i analizu napona usled proizvoljnih presečnih sila. Presek je moguće kreirati direktno u programu, grafički ili numerički, ili ga učitati u dxf formatu.

SHAPE-THIN ima dvosmernu komunikaciju sa RFEM-om i RSTAB-om.

Moguće je proračunati c/t delove preseka, zbog klasifikacije samog preseka.

Pogledajte snimak u vezi ovog programa:

https://www.youtube.com/watch?v=ANCkQ-i_l8s

Za više informacija posetite sajt proizvođača www.dlubal.com ili nas kontaktirajte.

plate buckling

PLATE-BUCKLING (Izbočavanje)

PLATE-BUCKLING je program za analizu izbočavanja pravougaonih ploča. Ploče se mogu ukrutiti podužnim i poprečnim ukrućenjima. Ukrućenja mogu biti različitih tipova (pljošti čelik, ugaonici, T ukrućenja…).

Opterećenje je moguće naneti na više načina, a moguće je i importovati opterećenje iz RFEM/RSTAB programa.

Proračun je moguće sprovesti u skladu sa Evrokodom:

evrokod EN 1993-1-5:2006

Pogledajte video snimak o ovom programu.

https://www.youtube.com/watch?v=UfOC_cZ2708

Za više informacija posetite sajt proizvođača www.dlubal.com ili nas kontaktirajte.