Untitled

FEM (MKE)

FEM je program koji se može koristiti za rešavanje širokog spektra geotehničkih problema kao što su: proračun sleganja, analiza iskopa, modeliranje i proračun dijafragmi, stabilnost kosina i td…

Modeliranje tla:

 • Linearno elastičan model
 • Modifikovan linearno elastičan model
 • Mohr-Coulomb-ov model (Mor-Kulon-ov)
 • Drucker-Prager-ov model
 • Cam Clay model

Druge značajne stavke:

 • Automatsko generisanje mreže konačnihe elemenata
 • Proizvoljni granični uslovi
 • Ankeri
 • Geotekstili
 • Geogrid
 • Modeliranje vode
 • … i još mnogo toga

Opširnije o ovom programu možete naći ovde.

Untitled

Ground Loss

Ground Loss je program za predviđanje rizika za konstrukcije na površini tla usled podzemnih iskopavanja ispod njih. Ovaj program je korišćen prilikom izrade metroa u Pragu i pokazao veoma dobre rezultate. Naime, razlike između sračunatih i merenih podataka, koji su prikupljeni monitoringom, su zanemarljivo male. Proizvođač programa, Fine software, je prilikom razvijanja ovog programa sarađivao sa Prof. Dr. Radkom Bucekom, koji je istaknuti stručnjak u oblasti projektovanja i izvođenja podzemnih konstrukcija. Pored njega, prilikom izrade ovog programa, firma je sarađivala i sa nekim kompanijama koje imaju iskustva sa ovakvim proračunima (Golder Associates, SG-Geotechnika i D2-Consult).

Pogledajte screenshot-ove iz ovog programa:

ground-loss-ground-settlement-caused-by-lost-ground     ground-loss-surface-though-subsidence-analysis ground-loss-tunneling-induced-settlement

 

Više informacija o ovom programu možete naći ovde.

Untitled

Settlement (Sleganje)

Settlement je program koji se koristi za analizu vertikalnog sleganja tla i analizu konsolidacije tla u zavisnosti od vremena ispod zemljanih brana, nasipa, temelja ili proizvoljnog površinskog opterečenja.

Glavne karakteristike programa su:

 • Različite teorija za proračun sleganja tla (Janbu, Buisman, meko tlo, korišćenjem indeksa i koeficijenta kompresija, sekundarno sleganje prema Lade-u)
 • Proizvoljna slojevitost tla
 • Ugrađena baza podataka sa tipovima tla i njihovim parametrima
 • Proizvoljan broj i oblik nadopterećenja
 • Prikaz rezultata po fazama nanošenja opterećenja
 • Proračun sleganja u zavisnosti od vremena (konsolidacija)
 • DXF import i eksport
 • … i još mnogo toga

Pogledajte screenshot-ove iz ovog programa:

settlement-ground-settlement-caused-by-ground-water-depression    settlement-groundwater-related-subsidence  settlement-load-settlement-behaviour

Kako izgleda tehnički izveštaj iz ovog program u PDF formatu, možete videti ovde: Tehnički izveštaj – Settlement

Preporučujemo vam da skinete probnu verziju programa sa zvaničnog sajta proizvođača, da je instalirate i oprobate. Probna verzija traje 30 dana.

Kontaktirajte nas za više informacija.

 

Untitled

Pile CPT

Pile CPT – Proračun šipova baziran na rezultatima CPT opita. (CPT- Cone Penetration Tests)

Program za proračun nosivosti i sleganja, kako pojedinačnih šipova, tako i grupe šipova, baziran na rezultatima CPT opita.

Glavne karakteristike programa:

 • Proračun u skladu sa sledećim pravilnicima i metodama: EN 1997-3, NEN 6743, LCPC (Bustamante), Schmertmann
 • Kružni i pravougaoni poprečni presek šipa sa mogućnošću promene poprečnog preseka duž šipa
 • Uzimanje u obzir tehnologije proizvodnje i ugradnje šipa prilikom proračuna
 • Ugrađena baza podataka sa tipovima i karakteristikama tla
 • Proizvoljna slojevitost tla
 • Impot rezultata CPT opita u DXF formatu, gINT formatu ili NEN standardu
 • Proračun prema graničnim stanjima ili faktoru sigurnosti
 • Proračun sleganja šipa za zadato opterećenje
 • … i još mnogo toga

Pogledajte screenshot-ove iz ovog programa:

pile-cpt-analyses-of-piles-based-on-cpt     pile-cpt-cone-penetration-test-pile-design

pile-cpt-pile-design-from-cpt-results

Kako izgleda tehnički izveštaj iz ovog programa u PDF formatu, možete videti ovde: Tehnički izveštaj- Pile CPT

Preporučujemo vam da skinete probnu verziju programa sa zvaničnog sajta proizvođača, da je instalirate i oprobate. Probna verzija traje 30 dana.

Kontaktirajte nas za više informacija.

Untitled

Micropile (Mikrošip)

Micropile je program za proračun mikrošipova, čija je glava armirana čeličnom cevi. Pri proračunu kapaciteta nosivosti, program uzima u obzir nosivost glave i tela mikrošipa.

Karakteristike programa:

 • Ugrađena baza podataka čeličnih profila
 • Naprezanje aksijalnom silom i momentom savijanja
 • Jednostavan unos geometrije terena
 • Ugrađena baza podataka sa tipovima tla
 • Proizvoljna slojevitost tla
 • Provera izvijanja
 • Verifikacija poprečnog preseka za projektovani životni vek mikrošipa
 • Verifikacija korena mikrošipa koristeći neku od sledećih metoda: (Lizzi, Littlejohn, Zweck, Bowlese, Véas)

Analiza može biti sprovedena prema graničnim stanjima ili faktoru sigurnosti

micropile-design-of-micropiles-for-slope-stabilization         micropile-foundation-design micropile-shallow-foundation-micropile-design

Kako izgleda tehnički izveštaj iz ovog programa u PDF formatu, možete videti ovde: Mikrošip- Tehnički izveštaj

Preporučujemo vam da skinete probnu verziju programa sa zvaničnog sajta proizvođača, da je instalirate i oprobate. Probna verzija traje 30 dana.

Kontaktirajte nas za više informacija.

 

Untitled

Pile Group (Grupa Šipova)

Pile Group je program za proračun grupe šipova i naglavne grede. Ovaj program za proračun koristi kombinaciju metoda konačnih elemenata (metod opruge /spring method/) i analitičkih metoda.

Analitička rešenja:

 • Proračun vertikalnog kapaciteta nosivosti grupe šipava u koherentnom tlu, gde se grupa šipova razmatra kao kruto telo
 • Proračun šipova u nekoherentnom tlu po sledećim metodama:(NAVFAC, Efektivni napon, CSN)
 • Redukcija kapaciteta nosivosti grupe šipova (EI 02C097, La Barre, Seiler-Keeney)
 • Analiza sleganja grupe šipova u koherentnom tlu, gde se grupa šipova razmatra kao fiktivni temelj
 • Analiza sleganja grupe šipova u nekoherentnom tlu prema Poulos-u, kriva Opterećenje-Sleganje

Metod opruge /spring method/ – MKE:

 • Analiza rotacije i translacije naglavne grede
 • Šipovi se mogu razmatrati kao da su uklješteni u naglavnu gredu ili kao slobodno oslonjeni
 • Plutajući šipovi kao i šipovi oslonjeni na stensku masu
 • Dijagram napona i deformacija duž šipova
 • Dimenzionisanje šipova prema sledećim pravilnicima: EN 1992 (EC2), BS, PN, IS, AS, ACI, GB, CSN, SNIP

Kako izgleda tehnički izveštaj iz ovog programa u PDF formatu, možete videti ovde: Tehnički izveštaj- Grupa šipova

Pogledajte screenshot-ove iz ovog programa:

pile-group-01     pile-group-02 pile-group-03

Preporučujemo vam da skinete probnu verziju programa sa zvaničnog sajta proizvođača, da je instalirate i oprobate. Probna verzija traje 30 dana.

Kontaktirajte nas za više informacija.

 

Untitled

Piles (Šipovi)

Piles je program za proračun i dimenzionisanje pojedinačnih šipova. Pored nosivosti, uz pomoć ovog programa se može proračunati i sleganje šipa. Analizu je moguće sprovesti u skladu sa klasičnim pristupom (granična stanja, faktor sigurnosti) ili u skladu sa Evrokodom – EN 1997-1

Glavne karakteristike ovog programa su:

 • Nosivost šipa se može odrediti prema sledećim analizama: (Tomilson-ova metoda, NAVFAC DM 7.2, metod efektivnog napona)
 • Analiza sleganja se može sprovesti u skladu sa sledećim analizama: (Poulson /linearna/; Masopust /nelinearna/)
 • EN 1997 – opcija biranja parcijalnih faktora sigurnosti u skladu sa Nacionalnim Aneksima
 • Proračun krive Sila-Sleganje metodom konačnih elemenata uzimajuću u obzir deformacijske karakteristike tla
 • Uzimanje u obzir tehnologije proizvodnje šipa prilikom proračuna
 • Različiti oblici poprečnog preseka šipa
 • Šipovi promenljivog preseka – presek se menja sa dubinom
 • Određivanje modula reakcije tla:Vesic, Mattlock i Rees, CSN, ili korisnički definisano
 • Dimenzionisanje armirano-betonskih poprečnih preseka u skladu sa: EN 1992 (EC2), BS, PN, IS, AS, ACI, GB, SNIP, CSN

Pogledajte screenshot-ove iz ovog programa:

piles-analysis-of-lateral-loads-on-piles      piles-laterally-loaded-pile-design

piles-pile-lateral-and-vertical-load-capacity

Kako izgleda tehnički izveštaj iz ovog programa u PDF formatu, možete videti ovde: piles-sample-report

Preporučujemo vam da skinete probnu verziju programa sa zvaničnog sajta proizvođača, da je instalirate i oprobate. Probna verzija traje 30 dana.

Kontaktirajte nas za više informacija.

 

Untitled

Plate (Ploča)

Plate je program za proračun i dimenzionisanje temeljnih ploča proizvoljnog oblika. Kao i u svim programima ovog tipa, proračun uticaja u ploči se vrši koristeći metod konačnih elemenata.

Glavne karakteristike programa su:

 • Automatsko generisanje mreže konačnih elemenata sa progušćavanjem mreže na ključnim mestima
 • Modeliranje tla ili šipova ispod ploče
 • Tačkasti, površinski i linijski oslonci (fiksirani ili opruge)
 • Winkler-Pasternak
 • Opterećenje u obliku sila ili pomeranja
 • Automatsko generisanje kombinacija opterećenja u skladu sa EN 1990
 • Dimenzionisanje kritičnih preseka
 • Import i eksport podataka u DXF formatu

Pogledajte screenshot-ove iz ovog programa:

plate-design-and-analysis-of-slabs-and-foundation-mats    plate-mats-foundation-design

 

plate-slab-and-slab-on-grade-foundation-analysisKako izgleda tehnički izveštaj iz ovog programa u PDF formatu, možete videti ovde: Temeljna ploča – tehnički izveštaj

Preporučujemo vam da skinete probnu verziju programa sa zvaničnog sajta proizvođača, da je instalirate i oprobate. Probna verzija traje 30 dana.

Kontaktirajte nas za više informacija.

 

 

Samac

Spread Footing (Temelj Samac)

Spread Footing je program za proračun i dimenzionisanje temelja samaca izloženih proizvoljnom opterećenju. Može se sračunati kapacitet nosivosti temeljnog tla, sleganje tla, rotacija temelja i izvršiti dimenzionisanje kritičnih armirano-betonskih preseka.

Glavne karakteristike programa su:

 • Analize bazirane na velikom broju teorija (EC2, PN, IS, Brinch-Hansen)
 • Različite analize sleganja temelja (Janbu, Buisman, meko tlo, korišćenje indeksa i koeficijenta kompresije, sekundarno sleganje prema Lade-u)
 • Analiza se može sprovesti klasičnim pristupom (granična stanja, faktor sigurnosti) ili u skladu sa EN 1997-1
 • Dimenzionisanje kritičnih armirano-betonskih preseka u skladu sa velikim brojem pravilnika: EN 1992 (EC2), BS, PN, IS, ACI, GP, SNIP
 • Veliki izbor oblika temelja samca (geometrija se unosi parametarski) u skladu sa svakodnevnom praksom
 • Proizvoljna slojevitost tla
 • Ugrađena baza podataka sa tipovima tla
 • Parcijalni rezultati – ekscentricitet u zavisnosti od slučaja opterećenja
 • Modeliranje vode u tlu
 • Modeliranje sloja peska (šljunka) ispod temeljne stope
 • Analiza na dreniranom, nedreniranom ili stenovitom tlu

Pogledajte screenshot-ove iz ovog programa:

spread-footing-pad-foundation-analyses    spread-footing-design-of-a-pad-footing

spread-footing-shallow-foundation-analysis-and-design

Kako izgleda tehnički izveštaj iz ovog programa u PDF formatu možete pogledati ovde:Tehnički izveštaj- Temelj samac

Preporučujemo vam da skinete probnu verziju programa sa zvaničnog sajta proizvođača, da je instalirate i oprobate. Probna verzija traje 30 dana.

Kontaktirajte nas za više informacija.

Beam

Beam

Beam je program za proračun i dimenzionisanje temelja tipa kontragreda, odnosno za proračun i dimanzionisanje greda na elastičnoj podlozi.

Glavne karakteristike programa su:

 • Winkler – Pasternak (parametri C1 i C2)
 • Sračunavanje konstanti C1 i C2 koristeći deformacijske karakteristike tla
 • Jednostavan unos geometrije slojeva tla
 • Ugrađena baza podataka tipova tla i stena
 • Automatsko generisanje kombinacija opterećenja u skladu sa EN 1990
 • Različiti tipovi opterećenja (koncentrisane sile, raspodeljena opterećenja, koncentrisani momenti, zadate deformacije…)

Pogledajte screenshot-ove iz ovog programa:

beam-analysis-and-design-of-shallow-foundation         beam-beams-at-grade-analyses

beam-shallow-foundationsKako izgleda tehnički izveštaj u PDF formatu iz ovog programa možete pogledati ovde: Beam- Tehnički izveštaj

Preporučujemo vam da skinete probnu verziju programa sa zvaničnog sajta proizvođača, da je instalirate i oprobate. Probna verzija traje 30 dana.

Kontaktirajte nas za više informacija.

 

Oporac

Abutment (Oporac)

Abutment je program za proračun i dimenzionisanje oporaca i krilnih zidova kod nadvožnjaka. Uz pomoć ovog programa možete proračunati oporce na preturanje, translaciju (klizanje), kapacitet nosivosti temeljnog tla, i dimenzionisati kritični presek (uključujići i krilne zidove) respektivno.

Glavne karakteristike programa su:

 • Analiza se može sprovesti klasičnim pristupom (granična stanja, faktor sigurnosti) ili u skladu sa EN 1997-1
 • EN 1997 – mogućnost biranja parcijalnih faktora u skladu sa nacionalnim aneksima
 • Veliki izbor oblika zidova (geometrija se zadaje parametarski), koji su u skladu sa svakidašnjom praksom
 • Uzimanje u obzir efekata zemljotresa  (Mononobe-Okabe, Arrango)
 • Dimenzionisanje betonskog ili armirano-betonskog preseka u skladu sa različitim standardima (EC2, BS 8110, IS456, CSN, PN)
 • Verifikacija krilnih zidova
 • Proizvoljna slojevitos tla oko konstrukcije
 • Ugrađena baza podataka sa tipovima tla
 • Proizvoljan broj i oblik nadopterećenja
 • Modeliranje vode u tlu
 • Verifikacija konstrukcionih nastavaka
 • Različiti oblici pritisaka tla ispred i iza konstrukcije (u stanju mirovanja, pasivni, redukovani pasivni..)
 • Faze građenja
 • Verifikacija spoljašnje stabilnosti koristeći program Slope Stability (Stabilnost Kosina)
 • Analiza nosivosti temeljnog tla u programu Spared Footing

Pogledajte screenshotove iz ovog programa:

abutment-abutment-construction          abutment-abutment-and-wing-wall-design

abutment-bridge-abutments-and-wing-walls

Kako izgleda tehnički izveštaj iz ovog programa u PDF formatu, možete videti ovde: abutment-sample-report

Preporučujemo vam da skinete probnu verziju programa sa zvaničnog sajta proizvođača, da je instalirate i oprobate. Probna verzija traje 30 dana.

Kontaktirajte nas za više informacija.

Rock Stability